• Úvod
 • Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

I.
Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, vzájemná práva a povinností prodávajícího a kupujícího v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými prostřednictvím internetového obchodu www.eshop-tenis.cz (dále také jen „e-shop“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Kupující je povinen se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“) seznámit před uskutečněním objednávky zboží z e-shopu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Prodávajícím a zároveň provozovatelem e-shopu je STARTUJEME WEBY, s.r.o., IČ: 05838380, DIČ: CZ05838380, se sídlem Purkyňova 648/125, Brno, 612 00 (dále také jen jako „prodávající“).
 • Prodávající si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či jakkoli jinak upravovat znění těchto VOP.

II.
Vymezení základních pojmů

 • Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 • Spotřebitelskou smlouvou je smlouva, kde na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Fyzickou osobou, která není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 • Smlouvou uzavíranou distančním způsobem je smlouva sjednaná prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. prostřednictvím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran).

III.
Uživatelský účet

 • Prostřednictvím registrace na webových stránkách si může kupující založit uživatelský účet (dále také jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží.
 • Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět řádně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen jejich správnost kontrolovat či ověřovat.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných pro přístup do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za následky vzniklé porušením této povinnosti. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zrušit jakýkoliv uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek či jakékoli jiné povinnosti stanovené právními předpisy.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn omezit funkčnost či dostupnost uživatelského účtu pro kupujícího, a to zejména v souvislosti s řešením technických komplikací a údržbou hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či osob, které pro prodávajícího provádí správu takového vybavení.

IV.
Informace o zboží a cenách

 • E-shop vede katalog zboží, ve kterém jsou uvedeny informace o jednotlivých produktech, jejich cenách a hlavních vlastnostech. Případné zobrazení zboží je vždy pouze ilustrační.
 • Prodávající je plátcem DPH a ceny zboží jsou proto vždy uváděny s DPH.
 • Prodávající si vyhrazuje možnost neuzavření kupní smlouvy ohledně zboží, u kterého bude uvedeno, že je „není skladem“, popřípadě „nelze objednat“.
 • Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku kupujícím zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která zahrnuje rovněž náklady na zvolený způsob dopravy.

V.
Uzavření kupní smlouvy, rezervace zboží

 • Na e-shopu je uveden seznam zboží. U každého zboží je uvedena cena za zboží včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na dodání. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k potvrzení této objednávky ze strany prodávajícího.
 • Kupující může učinit nabídku k uzavření smlouvy ve formě řádně vyplněné a prostřednictvím e-shopu odeslané objednávky. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (tj. údaje dodací a případně údaje fakturační, pokud se liší od dodacích). Takováto objednávka kupujícího se považuje za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 • Před samotným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno, aby si vyplněné údaje a specifikaci jím vybraného zboží zkontroloval a popřípadě změnil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Aby byl objednávkový formulář kupujícího platný, je potřeba vyplnit všechny povinné údaje a kupující musí potvrdit, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 • Závaznou objednávku lze odeslat stisknutím tlačítka „odeslat objednávku“. Kupujícím odeslaná objednávka je považována za návrh k uzavření smlouvy. Údaje uvedené v závazné objednávce považuje prodávající za správné a úplné. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.
 • Prodávající po obdržení návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy objednávky učiněné kupujícím, zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, potvrzení objednávky. Doručením takového potvrzení objednávky kupujícímu je kupní smlouva uzavřena.
 • Prodávající je u každé jednotlivé objednávky v návaznosti na její charakter (tj. zejména jde-li o nestandardní množství zboží, nestandardní vzdálenost místa dodání, nestandardní výši celkové kupní ceny apod.) vždy oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky, a to telefonicky, e-mailem či písemně. V případě, že kupující odmítne takovýmto způsobem objednávku potvrdit, je prodávající oprávněn objednávku bez dalšího zrušit.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Spotřebitel má do doby uzavření kupní smlouvy s prodávajícím právo od jím učiněného návrhu k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím odstoupit, respektive zrušit svou objednávku emailem nebo telefonicky bez hrozby jakýchkoliv sankcí.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VI.
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem spotřebitelem

 • V případě, že se sjednává smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel zákonné právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávky zboží, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené a neopotřebené, v původním stavu a, je-li to možné, v původním obalu.
 • Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, dodaný e-mailem od provozovatele e-shopu, nebo tak může učinit jiným vhodným způsobem, který bude mít formu jednostranného právního jednání (např. e-mailem, dopisem apod.). Odstoupení od smlouvy v tištěné písemné formě zašle spotřebitel na adresu sídla prodávajícího.
 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Jiným způsobem lze peněžité prostředky vrátit jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Náklady na vrácení zboží nese sám spotřebitel.
 • Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel v souvislosti se zbožím prodávaným v tomto e-shopu od smlouvy odstoupit, mj. pokud se jedná:
  • a. o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • b. o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • Spotřebitel nemůže od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, bylo-li zboží již částečně spotřebováno a také v případě, že to vylučuje charakter zboží, zejména pak z hygienických důvodů.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

VII.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 • Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 • Kupující, který není spotřebitelem, může odstoupení od smlouvy uplatnit pouze jako právo z vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku.

VIII.
Práva z vadného plnění
Reklamační řád

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím:
  • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • c) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku či předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Zboží se považuje za vadné již při převzetí, pokud se vada projevila v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, považuje se tato doba za dobu, po kterou se prodávající zavazuje za jakost zboží.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupují právo na:
  • a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b) odstranění vady opravou věci,
  • c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • d) odstoupení od smlouvy.
 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravdu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • V případě, že si kupující nezvolí právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věc; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jaké ji obdržel. To neplatí,
  • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.
 • Práva z vady se uplatňují prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách e-shopu, anebo prostřednictvím jiného způsobu, který bude mít formou jednostranného jednání směřujícího vůči prodávajícímu (např. dopis, e-mail apod.). Vytištěný formulář nebo dopis je pro uplatnění práva z vad nutno zaslat na adresu sídla prodávajícího.
 • Reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím zboží věděl anebo vadu sám způsobil nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním; vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

IX.
Způsob dodání zboží

 • Prodávající umožňuje kupujícímu si pro doručení objednaného zboží vybrat z následujících způsobů dopravy:
  • a. Přepravní společnost GLS,
  • b. Zásilkovna na adresu,
  • c. Zásilkovna na výdejní místo,
 • Cena za dopravu se řídí následujícím ceníkem:
  • a. Přepravní společnost GLS – 79 Kč,
  • b. Zásilkovna na adresu - 79 Kč
  • c. Zásilkovna na výdejní místo - 49 Kč
 • Způsob dopravy si kupující vybere při vyplňování objednacího formuláře. Pokud žádný způsob dopravy kupující nezvolí, může jej určit prodávající.
 • Doba dodání zboží vždy závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží zpravidla předá prodávající dopravci do tří až pěti pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet (při bezhotovostní platbě). Prodávající upozorňuje, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůže ovlivnit a případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží kupujícímu doručeno. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.
 • V případě, že při převzetí zboží kupující zjistí porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 • Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

X.
Platební podmínky

 • Při volbě platby „převodem“ kupující objednané zboží uhradí prostřednictvím bankovního převodu na základě prodávajícím vystavené faktury. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy dle varianty dopravy zvolené kupujícím. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu (uvedenou v objednávkovém formuláři) výši kupní ceny a ceny dopravy, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží bude kupujícímu zasláno až po připsání peněžité částky na účet prodávajícího.
 • Při volbě platby „dobírkou“ kupující objednané zboží uhradí v hotovosti při převzetí zboží. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy dle varianty dopravy zvolené kupujícím. Cena platby „dobírkou“ je 29 Kč.
 • Slevy z kupní ceny, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.

XI.
Elektronická fakturace

Kupujícímu je vystaven doklad o koupi formou papírové faktury, která je zasílána společně se zbožím.

XII.
Další ujednání

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 • Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.
Závěrečná ujednání

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva týkající se obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 • V případě mimosoudního řešení sporu, je subjektem k vyřizování stížnosti kupujícího Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novel, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI: http://www.coi.cz. Spor lze rovněž řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prodávající doporučuje kupujícímu před zahájením řešení sporu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
 • Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešel pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto obchodních podmínek e-shopu.
 • Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat vždy však v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tímto však nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti původního znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Obchodní podmínky e-shopu vstupují v platnost a účinnost dne [01.01.2023].