• Úvod
 • Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost STARTUJEME WEBY, s.r.o., IČ: 05838380, DIČ: CZ05838380, se sídlem Purkyňova 648/125, Brno, 612 00, (dále jen „STARTUJEME WEBY, s.r.o.“) tímto informuje o zásadách a principech zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

STARTUJEME WEBY, s.r.o. při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob v postavení správce. Plně respektujeme Vaše základní právo na ochranu soukromí, a proto neshromažďujeme žádné Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování nemáme oprávnění. Zpracovávané osobní údaje vždy náležitě chráníme proti jejich úniku anebo zneužití.

Zpracovávání osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou zpracovávány na základě:

a. plnění smluvního ujednání uzavřeného mezi námi na základě uzavřené smlouvy;
b. plnění právní povinnosti vztahující se na správce (např. uchovávání daňových dokladů);
c. našeho oprávněného zájmu anebo
d. Vámi uděleného souhlasu (např. v případě cookies anebo rozesílání newsletteru).

Ad a. Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

 • jméno a příjmení
 • titul
 • adresní údaje
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • údaje poskytnuté Vámi během naší vzájemné komunikace

Ad b. Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

 • jméno a příjmení

Ad c. Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

 • jméno a příjmení
 • titul
 • IP adresa

Ad d. Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

 • jméno a příjmení
 • titul
 • adresní údaje
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • údaje poskytnuté Vámi během naší vzájemné komunikace

Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracováváme jak v elektronické, tak v listinné podobě. Osobní údaje uchováváme minimálně po dobu, kdy probíhá smluvní vztah a jen na nezbytně nutnou dobu pro naplnění účelu, k němuž byly příslušné osobní údaje poskytnuty. Po uplynutí této lhůty buďto osobní údaje odstraníme anebo je z důvodu závazků stanovených právními předpisy uchováváme, resp. archivujeme nejdéle po dobu deseti let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, advokátní kancelář, osoba poskytující programové vybavení Správce a jeho údržbu, správce databáze serveru. Zpracovatelé jsou vždy vázáni mlčenlivostí a zabezpečují Vaše osobní údaje nejméně tak, jako my.

Práva spojená s poskytnutými osobními údaji

V souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů máte tato práva:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Máte právo nás kdykoliv požádat o opravu chybného osobního údaje či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování – můžete nás kdykoli požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud (i) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je zpracování protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte souhlas, který jste nám případně pro zpracování poskytli. Zpracovávání Vašich osobních údajů omezíme, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (omezíme znamená, že je budeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků),
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu,
 • na přenositelnost osobních údajů – pokud je zpracováváme automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo je získat a právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby zodpovědné za ochranu dat:

Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme do 1 měsíce.

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.